+66 3868 1423, +668 6321 7308

เคมีคอมฯ

จำหน่ายสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง งานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม เช่น Acetone, Ethanol 95%, Ethanol 96% เป็นต้น

แสดง 14 รายการ