+66 3868 1423, +668 6321 7308
seahill_supply@hotmail.com

atomic absorption spectrometer

Atomic absorption spectrometer (AAS)

เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยอาศัยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระของธาตุเมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานความร้อนจากเปลวไฟ (Flame) หรือกระแสไฟฟ้า (Graphite Furnace หรือ Electrothermal)

Thermo

Compare

Return to shop

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “atomic absorption spectrometer”

Your email address will not be published. Required fields are marked *