+66 3868 1423, +668 6321 7308

 

บริษัท ภูทะเล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 กว่า 23 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์อุปกรณ์เซฟตี้ และสินค้าทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อความเป็นผู้นำของภาคตะวันออกในอุตสาหกรรมตลาดค้าปลีกสารเคมีและอุปกรณ์ของเมืองไทย ที่มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

  1. การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำเพื่อสามารถรับประกันการบริการแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
  2. ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานและจัดสัมมนาแก่ลูกค้าเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด
  3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
  4. มีบทบาทในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม